NOC-operatør søkes til global leverandør av avansert kommunikasjon til sjøs

Kommunikasjonsteknologien til Telenor Maritime er i verdensklasse. Suksessen er uløselig knyttet til selskapets Network Operations Center (NOC), som betjener kunder døgnet rundt.

– Nettverkene våre sørger for dekning stort sett på alle hav, sier Hanne Øglænd. Hun er Head of Network Operations Centre, med andre ord leder for NOC-operatørene. – Det klarer vi med en kombinasjon av satellitter, antenner, radiolink, mobilt bredbånd og nettverk på skip og plattformer.

Telenor Maritime leverer løsninger til alt fra fiskebåter og handelsfartøy til cruiseskip, ferger og offshore-installasjoner. I tillegg til samband mellom fartøy og land sørger selskapet for at lokale mobilsystemer om bord gir samme funksjonalitet som landbaserte nettverk. – Dersom kundene ønsker det, kan de strømme Netflix om bord, halvveis spøker Øglænd.

Nettkapasitet og Starlink
– 4G/LTE-nett, og etter hvert også 5G-nett, muliggjør hastighetskrevende datatrafikk, sier hun. – Det åpner for å fjernstyre undervannsfarkoster (ROV) og annet utstyr på skip og installasjoner, samt betjene en rekke andre funksjoner, som overvåking av sensorer og drift av automatiserte gjøremål.

Sammen med noen av kundene sine tester Telenor Maritime for tiden bruk av lavbane satellitter (LEO), opplyser Øglænd. – Disse har høy kapasitet, lav latency og bedre dekningsområdet på havet sammenlignet med 4G og fremtidig 5G. Her snakker vi virkelig om internett-tilgang på lik linje med landbasert.

– De fleste innen telekom og teknologi har hørt om Starlink og Elon Musk, fortsetter hun.  – Starlink er en av leverandørene vi har tatt i bruk for POC. Det er veldig spennende for NOC-operatørene å bryne seg på nye teknologier satt sammen med eksisterende løsninger, samt se endring i trafikkmengde, hastighet  og bruksområde for kundene.

Problemløsere
Måten Telenor Maritime fremstår på i kontakt med mannskap og operatører, er noe Øglænd er svært opptatt av. – I all hovedsak er det teknisk ansvarlige om bord eller på land vi snakker med. Evnen til å sette seg grundig inn i problemstillinger, være snartenkt og gi ryddige forklaringer er helt avgjørende, ikke minst når vi står overfor akutte situasjoner.

– Jeg kan nevne et eksempel på hva det er snakk om, utdyper hun. – En stor ferge i internasjonal trafikk opplevde at skipets betalingssystem sviktet. Skipets satellittantenne hadde falt ut, men med hjelp av Telenor Maritimes VSAT-ekspert fikk vakthavende NOC-operatør betalingsterminalene til å fungere igjen, før det var gått et kvarter.

 

Foto fra operasjonssenteret. 

Førstelinje og andrelinje
Eksemplet med betalingsterminalene demonstrerer et viktig aspekt i NOC-operatørenes hverdag, påpeker Øglænd. – De sitter nemlig ikke alene med ansvaret for kundestøtten. Når vi ikke løser problemer som førstelinjetjeneste, har vi andrelinjes støtteapparat å lene oss til. Et effektivt ticket-system sørger for flyt, feilbeskrivelse, ansvarsplassering og progresjon.

– Vi er altså mye mer enn et vanlig kundesenter, understreker Øglænd. – Våre oppdragsgivere  er helt avhengige av stabil og sikker forbindelse mellom fartøy og land. Derfor må vår kontaktflate med kunden bestå av kyndige og trygge operatører. Kompetansen vår er jevnt over så høy at vi stort sett takler første- og andrelinjesaker på sparket.

Skipsfarten er inne i en fase der digitaliseringen virkelig skyter fart, ifølge Øglænd. – Derfor øker vi bemanningen i operasjonssenteret. I tillegg satser vi sterkt på å dele erfaringer og kunnskap. Nyansatte operatører følger et halvårig, individuelt tilpasset opplæringsprogram. Og når de blir satt inn i ordinære vakter, følger kolleger og ledere dem tett opp.

Kompetansepåfyll
Påfyll av fagkunnskap er også prioritert, forklarer NOC-sjefen. – Vi har jevnlig faglige samlinger, som vi kombinerer med sosiale aktiviteter. Først og fremst er Telenor Maritime en teknologi- og kompetansebedrift, og vi vet å ta vare på den enkelte. Arbeidsdagene hos oss kjennetegnes av gjensidig tillit og hjelpsomhet.

– Nå søker vi etter folk som har blikk for løsninger, og som forstår hvordan ulike komponenter samspiller i sambandsnettene vi leverer, sier Øglænd. – Den engelske betegnelsen på stillingen er NOC Technical Support Engineer. Det rommer essensen av hva vi ønsker oss: operatører som både har tekniske ferdigheter og ser problemene fra kundens ståsted.

Fra venstre: Hanne Øglænd, Jamal Malik, Andreas Jäger, Christian Nygaard, Kenneth Tønnesen, Øyvind Lende, Torbjørn Jonassen og Kevin Steinsvik.

Språkkunnskap og trygg væremåte
– NOC-operatørene våre må ha godt grep om engelsk, det samme gjelder norskkunnskapen, sier Øglænd. – Vi har support for svært mange fiskefartøy med norsk mannskap, og de tar det for gitt at de får hjelp på morsmålet. Jobben krever naturligvis også en dose pedagogiske evner og en rolig væremåte.

NOC-teamet må ofte forholde seg til utstyr og programvare installert hos kunden. – Å rette feil via nettforbindelse krever innsikt i prosedyrer og scripting, forklarer Øglænd. – Det får nyansatte operatører opplæring i hos oss, og møter de problemstillinger av større omfang og kompleksitet, har vi alltid noen på huset som vet råd.

– Telenor Maritimes suksess bygger på kundelojalitet, bærekraft og ansatte som forvalter avansert kompetanse i et tillitsbasert miljø, sier Øglænd. – Det summerer vel godt opp gode grunner til å søke stilling som NOC-operatør hos oss. Du vil garantert få varierte og stimulerende oppgaver i en bedrift som ligger i forkant av utviklingen!

Søknadsfrist 29.05.2023.

Dette er Telenor Maritime

Bjørn Åstveit

Bjørn Åstveit

Hodejeger/ Partner

Lene Odde

Lene Odde

Rådgiver
+47 950 797 53