Field System Engineer søkes til avanserte maritime nettverksinstallasjoner

Telenor Maritimes radionettverk dekker de viktigste havområdene, og selskapets integrerte løsninger finner stadig nye kunder. Økende etterspørsel har skapt behov for mer mannskap.

– Det skjer noe hele tiden. Nye produkter, systemer, konfigurasjoner og applikasjoner gjør at vi må være på tå hev hver dag, sier Svein Inge Johnsen, Delivery Manager Offshore, eller leder for offshore-leveranser. Nå leter han etter en dyktig systemingeniør, på arbeidsspråket engelsk definert som Field System Engineer.

– Vi utvikler mye selv, og ligger i verdenstoppen når det gjelder kommunikasjon til havs, sier Johnsen. – Telenor Maritime betjener tradisjonell skipsfart, både cruise, ferjer, trålere og handelsfartøyer. I min avdeling konsentrer vi oss om offshore-segmentet. Det betyr i praksis plattformer, samt rigger og skip som operer på sokkelen.

Det meste foregår i norske farvann, påpeker Johnsen. – For tiden er vi også på offensiven overfor havvind-bransjen, der vi har interessante henvendelser. Løsningene våre er høyaktuelle for operatørene til havs, fordi de gjør det mulig å digitalisere svært mye, alt fra lokal telefoni og nettverkstrafikk til styring av avanserte operasjoner og undervannsfartøy.

Systematikk og problemløsing

Systemingeniøren vil delta i alt fra prosjektering og konstruksjon til implementering, testing og installasjon på plattformer, rigger og skip. – Vi trenger en person med sans for komplekse systemer, sier Johnsen. – Vi vil ha en trygg og ansvarsbevisst problemløser, som også jobber smidig sammen med kolleger, andre leverandører og ikke minst kundens egne folk.

Johnsens team jobber tett på andre avdelinger i selskapet, og ofte dreier det seg om å håndtere flere problemstillinger samtidig. – I mitt lille lag må vi kunne takle nye gjøremål uten særlig forvarsel. Det kan oppstå problemer på utstyr hos oppdragsgiveren, og som andrelinje-tjeneste bistår vi med veiledning og løsninger i akutte situasjoner.

– Selv om stillingen vi lyser ut krever stor grad av selvstendighet og evne til å snu seg raskt rundt, står vi aldri alene, presiserer Johnsen. – Vi nyter godt av selskapets brede og solide it-miljø, og vi trekker veksler på kompetansen i det øvrige Telenor-systemet. Kunnskapsdeling er noe vi praktiserer jevnlig, på daglig basis.

Praktisk sans

– Systemingeniøren vil være involvert i planleggingsfaser og utviklingsarbeid, men også delta i den praktiske riggingen av utstyr ombord, sier Johnsen. – Det innebærer noe reising til installasjonene, og da er det om å gjøre å kunne ta et tak i montering og annet praktisk arbeid. Hands-on-jobbing, med andre ord.

En overordnet egenskap Johnsen ser etter, er evnen til å sette seg grundig inn i oppdragsgiverens behov og krav, i startfasen og underveis. – Blikk for helhet må gå hånd i hanske med forståelse av detaljene. Vi må ha en person som lytter, ser løsninger og er god på dialog. Formidlingsevner er et must, både på norsk og engelsk.

Johnsen karakteriserer arbeidet i teamet som spennende og meningsfylt. – Teknologisk befinner vi oss i markedets øverste divisjon. Vi anvender nettverkene på nye og smarte måter, og vi utvider stadig overføringskapasiteten. Blant annet er 5G nå standard for virtuelle nettverk om bord. I tillegg skjer mye innen bruk av satellitter i lav bane (LEO-satellitter)

Høyt nivå og samspill

I dag jobber rundt 100 personer i Telenor Maritime, hvorav hovedparten med base i Arendal. Selskapet er delt i tre sektorer, en for offshore, en for cruise og ferje, og en for handels- og nyttefartøyer. Innenfor disse avdelingene jobber medarbeiderne i mindre team, men med utstrakt samhandling og kunnskapsdeling seg imellom.

– Nøkkelen til suksessen vår er et svært høyt faglig nivå, og en kultur bygget på initiativ, gjensidig tillit og kontinuerlig samspill oss imellom, mener Johnsen. – Selve arbeidsplassen er preget av godt humør, den er inkluderende og som ansatte nyter vi godt av de gode ordningene og fleksibiliteten som kjennetegner Telenor-konsernet.

– En jobb hos oss er en fremtidsrettet jobb, i et inkluderende miljø, sier Johnsen. – Vi har for eksempel økt andelen kvinner hos oss de seneste årene, og vi ønsker å få enda flere på plass. Vi har ingen snevre krav til utdanning, erfaring eller bakgrunn. Hos oss teller kombinasjonen av personlige egenskaper, egnethet og motivasjon like mye som akademisk rulleblad.

Lene Odde

Lene Odde

Rådgiver
+47 950 797 53

Bjørn Åstveit

Bjørn Åstveit

Hodejeger/ Partner